แก้ความคลาดสีของเลนส์ด้วย Photoshop CS

เมื่อถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้าง และเปิดรูรับแสงกว้างๆ จะเกิดปัญหาความคลาดสี (Chromatic Aberration) โดยจะเห็นสีเหลือบ ระหว่างบริเวณรอยต่อของส่วนที่มีความสว่างมากๆ กับที่เป็นสีดำ และมักจะเป็นที่บริเวณขอบภาพ ดังจะเหฌนได้จากภาพที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนบนขวาของภาพ


ภาพที่1 การเกิดความคลาดสี

จากภาพที่กำลังขยาย 100% จะเห็นได้ว่าที่บริเวณขอบของใบไม้ จะมีสีเหลือบ โดยมีสีแดงอมม่วง และเขียว สีเขียวจะเกิดในบริเวณขอบที่มีทิศไปทางมุมขวา ในขณะที่สีแดงอมม่วงเกิดในทิศที่เข้าหากลางภาพ การแก้ไขความคลาดสีนี้ด้วย Photoshop CS จะต้องถ่ายภาพเป็น Raw และเมื่อเปิดภาพขึ้นมา Raw Converter ใน Photoshop CS จะแสดงหน้าต่าง ดังภาพที่2


ภาพที่2 หน้าต่างของ Raw Converter ของ Photoshop CS

จากหน้าต่างดังภาพที่2 เมื่อเลือกแถบ Lens โปรแกรมจะโชว์ Slider สำหรับการปรับ ซึ่งจะมี Slider ให้ปรับอยู่สามส่วนคือ Chromatic Aberration R/C, Chromatic Aberration B/Y และ Vignetting Amount ในการแก้ไขความคลาดสีของเลนส์นั้น ให้ปรับเฉพาะสองอันแรกเท่านั้น โดยการปรับ Slider อันบนสุดไปด้านข้างซ้าย และขวา จะให้ผลต่างกัน ดังแสดงในภาพที่3


ภาพที่3 การปรับแก้ CA ของสีแดง และสีน้ำเงินเขียว

เมื่อเลื่อน Slider ไปทางซ้ายขอบวัตถุจะมีสีแดงมากขึ้น ในทิศทางที่ไปหาขอบภาพ และมีสีน้ำเงินเขียวมากขึ้น ในทิศทางที่เข้าหากลางภาพ และจะมีสีกลับกัน หากเลื่อน Slider ไปทางขวา

สำหรับการแก้ความคลาดสีที่เป็นสีน้ำเงิน/เหลือง ก็สามารถหรับได้จาก Slider อันที่2 ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป ดังภาพที่4


ภาพที่4 การปรับ CA ของสีน้ำเงิน และสีเหลือง

การเลือกปรับแก้สีใด เท่าไหร่นั้น ขึ้นกับความคลาดสีของภาพที่ท่านถ่ายมา จากกล้อง Canon 20D และใช้เลนส์ Canon 10-22 mm ถ่ายที่ตำแหน่ง 10 mm ควรแก้ความคลาดสีดังภาพที่ 5 ซึ่งจะทำให้ภาพโดยรวมไม่มีสีเหลือบ บริเวณรอยต่อระหว่างบริเวณที่เป็นพื้นสว่างๆ กับส่วนที่เป็นวัตถุที่เราถ่ายภาพ


ภาพที่5 ภาพที่ได้รับการแก้ไขแล้ว