noise เป็นลักษณะอย่างนึงของภาพ ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพของกล้องและระบบการเกิดภาพได้ มาดูกันว่ามันคือ อะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีแก้ไขหรือไม่อย่างไร

จากภาพจะเห็นว่าภาพที่มีสีครบถ้วนสวยงาม กลับมีคุณภาพลดต่ำไปมาก เพราะ noise

ในภาพถ่ายทั่วไป noise เกิดขึ้นเสมอ และไม่เท่ากันในแต่ละ Channel

noise ที่เท่ากัน จะส่งผลต่อคุณภาพของภาพไม่เท่ากัน ขึ้นกับรายละเอียดในภาพ ภาพที่มีรายละเอียดดี ความเปรียบต่างสูง noise จะส่งผลไม่ชัดเจนเท่าภาพไม่มีรายละเอียดและความเปรียบต่างต่ำ

สาเหตุของการเกิด noise มีหลายประการ

จะตรวจสอบได้ด้วยการดูภาพที่ 100% แล้วสังเกตถึงความไม่สม่ำเสมอของความสว่างของภาพ

บางครั้งการดูด้วยตาเปล่า อาจจะสร้างความไม่แน่นอน เพราะตัดสินยาก การใช้ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย (SD) จะทำให้เห็นว่าภาพไหนมี noise มากหรือน้อย

ค่า SD สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างกล้องสองตัวที่ความไวแสงต่างๆ ได้

การเพิ่มพื้นที่รับแสงของ photo diode จากรูปสี่เหลี่ยมปกติ มาเป็นแปดเหลี่ยมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับแสง